• Anita Đurašinović

Primjena IKT u planiranju i terminiranju poslovnih aktivnosti u tvrtci ININ d.o.o.